Convert Centimeters to Yards (cm to yd)

Convert cm to yd quick and easy, online

Format

Accuracy

Công thức quy đổi Centimet  (cm) sang Yard (yd)
 
yd = cm * 0.010936
 

Hướng dẫn sử dụng công cụ

 

Bước 1: Nhập thông tin dữ liệu chuyển đổi

 

- Cách 1: Trên trang Home: 

+ Nhập Giá trị cần chuyển đổi. VD: 100  
+ Chọn đơn vị chuyển đổi nguồn:  Centimet
+ Chọn đơn vị chuyển đổi đích: Yard
Hệ thống tự đổi chuyển đổi tới trang chuyển đổi để hiển thị kết quả.

 

- Cách 2: Trên Trang Home:

+ Trên Header chọn Chuyển đổi, chọn danh mục Độ dài.
+ Tại trang Danh mục, chọn đơn vị Centimet.
+ Tại màn chi tiết Centimet, tại mục Chuyển đổi từ chọn Centimet và tại mục Chuyến đổi thành chọn Yard.
Hoặc chọn Chuyển Đổi Centimet Sang Yard ở cuối bài viết Chi tiết về Centimet.
+ Nhập giá trị (cm)
Hệ thống hiển thị kết quả chuyển đổi Centimet Sang Yard

 

Bước 2: Chỉnh sửa hiển thị kết quả Chuyển đổi

Bạn có thể chọn hiển thị kết quả theo 2 cách:
- Số thập phân: Có thể chọn hiển thị số lượng các chữ số như 1 chữ số, 2 chữ số
- Phân số.
 

Centimeters to Yards table

Format

Accuracy

Centimeters Yards
See smaller values
0 cm -0.010936133 yd
1 cm 0.0000000 yd
2 cm 0.010936133 yd
3 cm 0.021872266 yd
4 cm 0.032808399 yd
5 cm 0.043744532 yd
6 cm 0.054680665 yd
7 cm 0.065616798 yd
8 cm 0.076552931 yd
9 cm 0.087489064 yd
10 cm 0.098425197 yd
11 cm 0.10936133 yd
12 cm 0.12029746 yd
13 cm 0.13123360 yd
14 cm 0.14216973 yd
15 cm 0.15310586 yd
16 cm 0.16404199 yd
17 cm 0.17497813 yd
18 cm 0.18591426 yd
19 cm 0.19685039 yd
See greater values